Livolin

Quy trình đăng tải thông tin

Quy trình upload thông tin của Livolin Forte

Quy trình Upload thông tin lên website của Livolin Forte thuộc VPĐD MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED TẠI TP.HCM như sau:

Nội dung chưa được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

 1. Đơn vị cần đăng tải thông tin lên website gửi yêu cầu đến bộ phận Truyền thông thuộc phòng Marketing, các thông tin bao gồm:
 • Ngày đăng thông tin.
 • Ngày gỡ bài đăng thông tin.
 • Tiêu đề bài đăng thông tin.
 • Nội dung bài đăng thông tin.
 1. Bộ phận Truyền thông tiếp nhận thông tin và xử lý.
 2. Đối với những thông tin không đáp ứng được yêu cầu: bộ phận Truyền thông thuộc phòng Marketing chuyển trả lại đơn vị bổ sung.
 3. Đối với những thông tin đạt yêu cầu đăng tải lên Website, bộ phần Truyền thông thuộc phòng Marketing sẽ chuyển đến bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin.
 4. Bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin sẽ thực hiện đăng tải thông tin lên website và thông báo kết quả đến đơn vị đã yêu cầu.

Nội dung đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

 1. Đơn vị cần đăng tải thông tin lên website gửi yêu cầu đến bộ phận Bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin, các thông tin bao gồm:
 • Ngày đăng thông tin.
 • Ngày gỡ bài đăng thông tin.
 • Tiêu đề bài đăng thông tin.
 • Nội dung bài đăng thông tin.
 1. Bộ phận Bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin tiếp nhận thông tin và xử lý.
 2. Đối với những thông tin không đáp ứng được yêu cầu: Bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin chuyển trả lại đơn vị bổ sung.
 3. Đối với những thông tin đạt yêu cầu đăng tải lên Website: Bộ phận phụ trách đăng tải lên Website thuộc phòng Công nghệ Thông tin sẽ thực hiện đăng tải thông tin lên website và thông báo kết quả đến đơn vị đã yêu cầu.

Hệ thống cửa hàng

Gọi cho chúng tôi

Nhắn tin liên lạc

Scroll to Top